Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Το Άγαλμα της Νίκης στην Δράμα... "Πύρρειος Νίκη" !


του Παναγιώτη Γεωργιάδη

Δίχως την συγκρότηση της Επιτροπής Κρίσεως αισθητικής αρτιότητας εγκαταστάθηκε, εγκαινιάστηκε  και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος της Νίκης της Δράμας για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Απολογισμός του όλου έργου, με τα έξοδα του Δήμου της Δράμας, αλλά και τις χορηγίες των χορηγών δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως, ένα και μήνα περίπου μετά. Μένει να δούμε, λοιπόν, στα πλαίσια της δημόσιας λογοδοσίας πόσο στοίχισε συνολικά το έργο. 

Ωστόσο, για τέτοιου είδους ενέργειες οι ΟΤΑ και οι δήμοι κυρίως είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να συστήσουν μια "Επιτροπή Κρίσεως" για να κρίνει την καλλιτεχνική και αισθητική αρτιότητα του έργου, αν ταιριάζει δηλαδή με τον περιβάλλοντα χώρο ενώ, εξετάζει (η επιτροπή αυτή) το πως, το που και το γιατί ενός μνημείου ή μιας προτομής. Τούτο, διότι κατά το παρελθόν κάθε βλαχοδήμαρχος έστηνε ένα άγαλμα ή μια προτομή όπου ήθελε και για λόγους ψηφοθηρικούς και άλλους. 

Παρακάτω, δημοσιεύουμε ενδεικτικά μιαν απόφαση για την σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας για τον Δήμο Ζαγορίου. Εντύπωση μας προκαλεί ότι η Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης εφιστά την "προσοχή" στους αρμόδιους του Δήμου να μην πράξουν καμίαν απολύτως ενέργεια πριν αποφανθεί η Επιτροπή Κρίσεως. Κατανοούμε, έτσι, την σοβαρότητα αλλά και την σπουδαιότητα της αναφερόμενης επιτροπής. 

Υπ΄αυτήν την λογική θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος δημοτικός άρχοντας, εκλεγμένος ή διορισμένος, ή ποιος διοικητικός υπάλληλος και στα πλαίσια των ευθυνών πλέον λόγω Καλλικράτη θα αναλάβει το βάρος της εξόφλησης του όλου κόστους του έργου του Αγάλματος αν γνωρίζει ότι αυτό στήθηκε και "αποκαλύφθηκε" - εγκαινιάστηκε παρανόμως ή πιο ήπια δίχως την σύννομη διαδικασία. 


ΑΔΑ: ΒΕΦΦΟΡ1Γ-Ο02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 2 Ιανουαρίου 2013
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 75334/15831/2012
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              συνέχεια...............Ταχ. Δ/νση: Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
Πληρ.: Διονύσιος Τσολίγκας
Τηλ.: 26513-60328 FAX: 26513-60343
E mail: tsoligas@apdhp-dm.gov.gr
ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Επιτροπής για την κρίση αισθητικής αρτιότητας για την τοποθέτηση προτομής
του Ιατρού Βανδέρα Δημητρίου στην Τ.Κ. Αρίστης»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ
Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ - Δ Υ Τ . Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 141/2011 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 28/80, «περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1188/81 «περί
τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ’ αριθμ. 28/80 Π.Δ.».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 331/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006).
6. Την υπ’ αριθμ. 32128/Κ Δ 17/31-5-73 κωδικοποιημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 10469/23-2-2007 Εγκύκλιο 15 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
8. Την 331/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου «Ορισμός
Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή
κρίσης από αισθητικής και καλαισθητικής απόψεως για την τοποθέτηση της προτομής Ιατρού
Βανδέρα στην Αρίστη».
ΑΔΑ: ΒΕΦΦΟΡ1Γ-Ο02
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε Επιτροπή Κρίσης που θα γνωμοδοτήσει για την αισθητική αρτιότητα και την
τοποθέτηση της ανωτέρω προτομής, αποτελούμενη από τους:
1. Γέπη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού
τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ζαγορίου Παπιγκιώτη Παντελή,
2. Φωτεινή Κόκκινου, Αρχ/να Μηχ/κο του Δήμου Ιωαννιτών, ως μέλος και
3. Μαρία Φιλίππου, Πολ/κο Μηχ/κο του Δήμου Ζαγορίου, ως μέλος.
Μετά τη γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής ο Δήμος Ζαγορίου θα πάρει την απόφαση, που
προβλέπεται στο άρθρο 209 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την οποία θα μας υποβάλει για
τον κατά νόμο έλεγχο.

Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία ενέργεια πριν την ανωτέρω γνωμοδότηση
της Επιτροπής Κρίσης αισθητικής αρτιότητας του ανωτέρω μνημείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δήμο Ζαγορίου
44007, Ασπράγγελοι
(Με την παράκληση να χορηγηθεί
αντίγραφο στα αναφερόμενα
στην απόφαση μέλη)
Μ.Ε.Γ.Γ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου